Arxiu de l'autor: Imma Margalef

Imma Margalef i Ciurana

Em dic Imma Margalef i Ciurana, soc de Mont-roig del Camp.

Soc mestra d’Educació Física, llicenciada en Psicopedagogia i Màster en Dificultats de l’aprenentatge i trastorns del llenguatge. M’he format en AICLE, metodologies TIC, atenció a la diversitat, recursos i estratègies TAC i metodologies globalitzades.

Actualment treballo com a especialista de Pedagogia Terapèutica a Montbrió del Camp. També he exercit de tutora de diversos grups de primària, especialista d’Educació Física, mestra de suport, coordinadora LIC, coordinadora digial, …

Ja fa uns quants anys que soc membre d’ ACTE i participo en les Activitats de formació que s’ofereixen des de l’Àmbit Virtual de l’Escola d’Estiu.

Aquesta edició imparteixo el curs:  

El treball cooperatiu a l’aula

El treball cooperatiu a l’aula

CODI REC0200651

Formadora

Imma Margalef

Descripció

Curs dirigit a docents i professionals de l’educació de les etapes d’Infantil i Primària que vulguin dotar-se d’eines i estratègies per a aplicar el treball cooperatiu a l’aula. L’objectiu del curs és conèixer els principis bàsics de l’aprenentatge cooperatiu, el rol de l’alumnat i dels docents així com diverses dinàmiques cooperatives per tal de programar activitats i seqüències didàctiques que potenciïn la interacció entre iguals. El curs és asincrònic i es durà a terme a través de la plataforma Google Classroom.

Objectius

– Conèixer el concepte de treball cooperatiu i les seves característiques: el paper dels docents i de l’alumnat.

– Diferenciar entre el treball cooperatiu i els grups de treball i entendre el treball cooperatiu com a estratègia metodològica.

– Dissenyar i programar activitats d’ensenyament – aprenentatge cooperatives.

– Adquirir els coneixements necessaris per a poder desenvolupar estructures, tècniques i dinàmiques cooperatives amb èxit.

Continguts

Mòdul 1

El treball cooperatiu: concepte

La cooperació des del currículum

El treball en grups cooperatius vs grups de treball

El paper dels docents i de l’alumnat

Mòdul 2

Com aconseguir un bon funcionament dels grups de treball cooperatiu.

Dinàmiques cooperatives: simples, específiques i complexes.

Estratègies per afavorir el treball en grup.

Mòdul 3

L’avaluació en dinàmiques cooperatives.

Propostes de treball cooperatiu.

Disseny d’activitats cooperatives

L’ús de les eines 2.0 en el treball cooperatiu

Avaluació

Per poder assolir el curs caldrà tenir una avaluació positiva de les activitats de participació i de les tasques encomanades en cadascun dels mòduls; lliurar i superar el projecte final i haver complimentat el qüestionari de satisfacció de l’activitat.

Destinataris 

Docents d’Educació Infantil, Primària

TDAH: detecció i proposta d’intevenció

CODI REC0210651

Formadora

Imma Margalef

Descripció

El curs va dirigit a docents d’Educació Infantil, Primària i Secundària que vulguin dotar-se d’eines i estratègies per a la detecció i intervenció del TDAH a l’aula.
A través de les pautes d’intervenció facilitades s’analitzaran les necessitats educatives de l’alumnat i es dissenyaran continguts curriculars que contribueixin a l’assoliment de les competències. El curs és asincrònic i es desenvoluparà a través de la plataforma Google Classroom.

Objectius

– Identificar les pautes de detecció associades al TDAH.
– Descriure els aspectes relacionats el diagnòstic i la intervenció del TDAH.
– Dissenyar i adaptar continguts curriculars tenint en compte el Disseny Universal per a l’Aprenentatge (DUA).

Continguts

TDAH: marc teòric
Eines i pautes de detecció a Educació Infantil, Cicle Inicial, Cicle Mitjà, Cicle Superior i Secundària.
Eines i pautes d’intervenció a Educació Infantil, Cicle Inicial, Cicle Mitjà, Cicle Superior i Secundària.
Proposta d’intervenció i adaptació curricular per a un curs concret tenint en compte el Disseny Universal per a l’Aprenentatge (DUA).

Avaluació

Per poder assolir el curs caldrà tenir una avaluació positiva de les activitats de participació i de les tasques encomanades en cadascun dels mòduls; lliurar i superar el projecte final i haver complimentat el qüestionari de satisfacció de l’activitat.

Destinataris 

Docents d’Educació Infantil, Primària i Secundària

La dislèxia: detecció i proposta d’intevenció

Professora: Imma Margalef Ciurana
Durada 30 hores
CODI.REC 0180651

Descripció

El curs va dirigit a professionals de l’ensenyament d’Educació Infantil, Primària i Secundària que vulguin dotar-se d’eines i estratègies que els permetin detectar i intervenir a l’aula. S’analitzaran les necessitats educatives de l’alumnat i es dissenyaran continguts curriculars que contribueixin a l’assoliment de les competències.

Objectius

1. Reflexionar sobre les pràctiques d’atenció a la diversitat que es duen a terme a les aules.
2. Identificar pautes de detecció associades a la dislèxia.
3. Conèixer, adquirir i dissenyar pautes i estratègies per a la intervenció a l’aula que permetin adaptar els continguts curriculars.

Continguts

1. La dislèxia: marc teòric
2. Eines i pautes de detecció
3. Eines i pautes d’intervenció
4. Proposta d’intervenció i adaptació curricular

Avaluació

Activitats de participació en fòrums i realització les tasques encomanades en cadascun dels mòduls; superació del projecte final i qüestionari de satisfacció de l’activitat.

Requisits de certificació

Per poder assolir el curs caldrà tenir una avaluació positiva de totes les activitats de participació i de les tasques encomanades en cadascun dels mòduls; lliurar i superar el projecte final i haver complimentat el qüestionari de satisfacció de l’activitat.

El treball per projectes a l’aula

Professora: Imma Margalef Ciurana
Durada: 30 hores
CODI.REC 0140651

Presentació

El curs està orientat a explorar i conèixer les possibilitats de les metodologies competencials, especialment el treball per projectes, amb la finalitat de contribuir al desenvolupament de les competències bàsiques i l’aprenentatge dels continguts del currículum.

Es pretén analitzar la metodologia des d’una perspectiva tant teòrica com pràctica, a través de la cerca d’experiències i el disseny del propi projecte.

Objectius

  1. Explorar i conèixer les possibilitats que ofereix el treball per projectes en l’adquisició de les competències bàsiques.
  2. Analitzar les possibilitats del treball per projectes en l’assoliment dels continguts del currículum.
  3. Iniciar-se en el disseny d’un projecte.
  4. Aplicar i integrar les TAC en un treball per projectes.
  5. Interactuar amb altres docents a través de la xarxa per intercanviar punts de vista, experiències i bones pràctiques.

Continguts

  1. El treball per projectes. Concepte, competències bàsiques i exemples.
  2. La planificació del disseny del projecte.
  3. Aplicació de les TAC en el treball per projectes.
  4. L’avaluació del projecte.

Estructura i funcionament

El curs s’estructura en quatre mòduls de treball a través dels quals anirem definint i perfilant el nostre projecte.

En el primer mòdul perfilarem al concepte del treball per projectes i en cercarem exemples per  webveure’n la relació que mantenen amb les competències bàsiques. En el segon mòdul posarem fil a l’agulla i començarem a definir el nostre propi projecte. En el tercer mòdul veurem com podem aplicar i incloure-hi les TAC i, finalment, en l’últim mòdul parlarem i reflexionarem sobre l’avaluació de la nostra proposta.

Metodologia

Per poder assolir el curs, caldrà lliurar el 80% de les activitats proposades, participar en el fòrum i lliurar el projecte final que anirem perfilant en cadascun dels mòduls.

Així doncs, caldrà consultar recursos didàctics, interactuar amb els companys i la tutora així com utilitar eines de la Web 2.0.