TDAH: detecció i proposta d’intevenció

CODI REC0210651

Formadora

Imma Margalef

Descripció

El curs va dirigit a docents d’Educació Infantil, Primària i Secundària que vulguin dotar-se d’eines i estratègies per a la detecció i intervenció del TDAH a l’aula.
A través de les pautes d’intervenció facilitades s’analitzaran les necessitats educatives de l’alumnat i es dissenyaran continguts curriculars que contribueixin a l’assoliment de les competències. El curs és asincrònic i es desenvoluparà a través de la plataforma Google Classroom.

Objectius

– Identificar les pautes de detecció associades al TDAH.
– Descriure els aspectes relacionats el diagnòstic i la intervenció del TDAH.
– Dissenyar i adaptar continguts curriculars tenint en compte el Disseny Universal per a l’Aprenentatge (DUA).

Continguts

TDAH: marc teòric
Eines i pautes de detecció a Educació Infantil, Cicle Inicial, Cicle Mitjà, Cicle Superior i Secundària.
Eines i pautes d’intervenció a Educació Infantil, Cicle Inicial, Cicle Mitjà, Cicle Superior i Secundària.
Proposta d’intervenció i adaptació curricular per a un curs concret tenint en compte el Disseny Universal per a l’Aprenentatge (DUA).

Avaluació

Per poder assolir el curs caldrà tenir una avaluació positiva de les activitats de participació i de les tasques encomanades en cadascun dels mòduls; lliurar i superar el projecte final i haver complimentat el qüestionari de satisfacció de l’activitat.

Destinataris 

Docents d’Educació Infantil, Primària i Secundària