El treball cooperatiu a l’aula

CODI REC0200651

Formadora

Imma Margalef

Descripció

Curs dirigit a docents i professionals de l’educació de les etapes d’Infantil i Primària que vulguin dotar-se d’eines i estratègies per a aplicar el treball cooperatiu a l’aula. L’objectiu del curs és conèixer els principis bàsics de l’aprenentatge cooperatiu, el rol de l’alumnat i dels docents així com diverses dinàmiques cooperatives per tal de programar activitats i seqüències didàctiques que potenciïn la interacció entre iguals. El curs és asincrònic i es durà a terme a través de la plataforma Google Classroom.

Objectius

– Conèixer el concepte de treball cooperatiu i les seves característiques: el paper dels docents i de l’alumnat.

– Diferenciar entre el treball cooperatiu i els grups de treball i entendre el treball cooperatiu com a estratègia metodològica.

– Dissenyar i programar activitats d’ensenyament – aprenentatge cooperatives.

– Adquirir els coneixements necessaris per a poder desenvolupar estructures, tècniques i dinàmiques cooperatives amb èxit.

Continguts

Mòdul 1

El treball cooperatiu: concepte

La cooperació des del currículum

El treball en grups cooperatius vs grups de treball

El paper dels docents i de l’alumnat

Mòdul 2

Com aconseguir un bon funcionament dels grups de treball cooperatiu.

Dinàmiques cooperatives: simples, específiques i complexes.

Estratègies per afavorir el treball en grup.

Mòdul 3

L’avaluació en dinàmiques cooperatives.

Propostes de treball cooperatiu.

Disseny d’activitats cooperatives

L’ús de les eines 2.0 en el treball cooperatiu

Avaluació

Per poder assolir el curs caldrà tenir una avaluació positiva de les activitats de participació i de les tasques encomanades en cadascun dels mòduls; lliurar i superar el projecte final i haver complimentat el qüestionari de satisfacció de l’activitat.

Destinataris 

Docents d’Educació Infantil, Primària