Carta consellera d’ensenyament 2017

Un any més voldria saludar cordialment tots els docents i personal de l’organització de les diferents escoles d’estiu que es fan arreu del territori de Catalunya. Vull agrair especialment a tots els mestres i professors que, després d’un curs intens, mostren entusiasme per continuar la seva formació professional i personal. Així mateix, el meu agraïment a les entitats organitzadores i, també, a les persones formadores que any rere any aposten per continuar oferint aquesta formació d’estiu a milers de docents.

La renovació dels sistemes educatius responen a l’imperatiu de donar respostes als nous reptes que el món globalitzat i la societat del coneixement plantegen a les societats europees com la catalana. Els grans canvis tecnològics, la mobilitat i la internacionalització del mercat laboral, i el fet que la nostra és una societat plurilingüe i  pluricultural, transformen la societat i ens situen en un nou paradigma educatiu, el de l’educació al llarg de la vida. A Catalunya – com en d’altres països del nostre entorn- estem immersos en un procés de transformació i de canvi en educació. Els darrers anys – en part gràcies a la LEC i l’impuls que s’ha donat a l’autonomia de centres i el lideratge pedagògic- l’escola catalana ha vist sorgir respostes, innovacions i projectes renovadors arreu del territori.

El moment de país que vivim, requeria convidar la comunitat educativa a participar en un debat plural i profund, i posar les llums llargues per mirar endavant. Aquest debat educatiu que estem vivint ens planteja tenir mirades noves sobre el fet d’ensenyar i aprendre, perquè en educació, Ara és demà, i sabem que del present en depèn el futur. És per això que aquest debat situa, en el seu eix central, l’educació integral, amb expectatives d’èxit, per a tots i cadascun dels alumnes; la innovació i la millora constant com a  cultura sistèmica; i l’equitat, la inclusió i el plurilingüisme com a pilars del nostre sistema educatiu i del  model educatiu propi que volem per Catalunya.

És en aquest marc de reflexió que les escoles d’estiu, com espais de formació permanent del professorat, de trobada pedagògica i de debat, proporcionen oportunitats de creixement col·lectiu. Són un temps i un espai privilegiats per estimular la reflexió, la innovació i la renovació pedagògica, aspectes en què Catalunya ha estat i és capdavantera des de fa molt de temps. Aquestes trobades faciliten les connexions i fan emergir sinergies per engegar projectes que enfortiran els equips docents dels claustres: repensar metodologies; incorporar en la seva professió nous coneixements sobre com les persones aprenen avui en dia; establir xarxes de cooperació dins i fora del centre; o bé reorganitzar espais pedagògics per adequar-los a les noves necessitats educatives.

Aquesta formació permanent de qualitat del professorat, per tant, reverteix en una millora de l’educació dels nostres alumnes; perquè el sistema educatiu d’un país és un organisme viu en el qual la millora d’una de les seves parts fa avançar i millorar el seu conjunt. El nostre sistema educatiu vol avançar cap a una concepció global de la inclusió, i anar de l’escola inclusiva al sistema inclusiu, la qual cosa permetrà avançar cap a una societat que afavoreix el ple desenvolupament personal, professional i social de totes les persones al llarg de la vida.

Vull agrair-vos la bona feina que feu cada dia als centres educatius i el vostre compromís de present i de futur amb l’educació dels infants i joves d’aquest país.

Que tinguem una bona i profitosa Escola d’Estiu!

Meritxell Ruiz Isern

Consellera d’Ensenyament