Accés del professorat

Accés d’edició del professorat

  • Aquest espai dóna accés a editar la presentació  pròpia com a professor i la del curs. WordPress envia el permís d’editar. L’usuari ve donat per Acte i és amb la primera lletra del nom i el cognom, tot junt, per ex. Joan Roig seria: jroig. La contrasenya serà de canvi lliure.
  • Un cop s’ha accedit a WordPress, es va a l’entrada personal corresponent.