Accés a inscripcions

Accés d’edició

  • Aquest espai dóna accés a editar la presentació  pròpia com a professor i la del curs. WordPress envia el permís d’editar. L’usuari ve donat per Acte i és amb la primera lletra del nom i el cognom, tot junt, per ex. Joan Roig seria: jroig. La contrasenya serà de canvi lliure.
  • Un cop s’ha accedit a WordPress, es va a l’entrada personal corresponent.

Accés a l’espai personal

  • Donar-se d’alta requereix omplir el formulari d’alta de l’espai personal i seguir instruccions o bé actualitzar dades, si ja s’està inscrit.
  • Un cop donat d’alta, es pot entrar amb usuari (DNI) + contrasenya (a triar)
  • Aquest accés serveix per a actualitzar les dades personals i consultar l’activitats de les inscripcions als cursos propis.

Contrasenya

  • En cas d’oblit de la contrasenya es pot demanar un recordatori.