Arxiu d'etiquetes: expresió escrita

Millorar l’expressió escrita amb suports digitals

Professor: Joaquim Fonoll Salvador

CODI REC0020651
Durada: 30 hores

Presentació

Escriure és una de les competències bàsiques que cal assolir en l’escolaritat obligatòria i que els deficients resultats a PISA, i altres proves d’avaluació,  mostren les dificultats que hi ha en assolir-la. 

Es evident que cal una replantejament metodològic  per a aconseguir resultats diferents. Això no sols preocupa a pares i docents, sinó que fins i tot l’administració ha endegat  campanyes per a millorar resultats.

La majoria dels marcs teòrics, les propostes didàctiques i les pràctiques a l’aula  són anteriors a l’era  digital i no integren de manera sistemàtica les possibilitats d’aquest nou recurs.

 Ens aquest curset presentarem els suports digitals que podem utilitzar de l’aprenentatge de la composició d’un text seguint les propostes didàctiques del Daniel Cassany.

Objectius

 1. Conèixer recursos digitals que es poden utilitzar en les diferenst etapes de la producció d’un text
 2.  Analitzar de quina manera aquests recursos poden ajudar a millorar la competència escrita
 3. Reflexionar sobre la relació que pot haver-hi entre els recursos digitals i l’educació

Continguts

Mòdul1 El text escrit i la seva didàctica

 • El text i el procés d’escriure.
 • El text escrit a la societat digital.
 • Que ens diuen les avaluacions de la competències bàsiques.
 • Didàctiques de l’expressió escrita segons Daniel Cassany
 • Propostes d’organitzar la producció de textos a l’aula

Mòdul 2 Planificació de textos

 • La planificació segons la tipologia i el context
 • Eines per a generar i organitzar les idees
 • Les plantilles en els processadors de textos
 • Eines gràfiques per planificar textos: Diagrames, organitzadors gràfics, mapes de conceptes
 • Planificar amb Story Board:  Story Book Weaver  i Opne Sankore

Mòdul 3 Textualitzar

 • Eines digitals per a textualitzar: El processador de text i el reconeixement de la parla
 • Processador de textos: prestacions bàsiques i avançades
 • Eines per a millorar l’adequació lèxica: diccionaris de sinònims, vocabularis temàtics i la  predicció de paraules
 • Suports gramaticals: correctors, conjugadors verbals, diccionaris de partícules discursives

Mòdul 4 Revisar el text

 • La tasca de corregir: finalitat i estratègies
 • Llistes de verificació, rúbriques, registres i fromularis
 • Eines digitals per a revisar la correcció ortogràfica, gramatical i la legibilitat. Prestacions i limitacions.
 • Anàlisi semàntica, amb núvols de paraules
 • Anàlisi sintàctica amb els desambiguadors
 • Els resums automàtics i altres eines per a revisar la coherència
 • L’auotedició i la publicació

Taller d’escriptura creativa I

Professora: Montserrat Miracle Collmalivern

CODI REC0140651
Durada: 30 hores

Presentació

El plaer d’escriure: aquest taller d’escriptura intenta despertar la imaginació dels alumnes a través de textos literaris, d’aventures dels grans herois dels mites grecs, d’escenes de ficció, de còmics… i pretén ajudar-los a sentir el plaer d’escriure cada cop que deixen volar lliurement la seva fantasia, que els transportarà a d’altres mons imaginaris insospitats. Els nois i noies poden utilitzar el seu artista interior per aprendre a sentir, a emocionar-se i a gaudir del plaer d’escriure.

Objectius

 • Aprendre a manipular els mots, eines bàsiques de l’escriptura.
 • Conèixer les tècniques bàsiques més apropiades.
 • Desenvolupar la imaginació i creativitat personal.

Estructura i funcionament del taller

Aquest taller consta de 10 unitats, distribuïdes en tres blocs temàtics. Cada bloc conté un text literari i/o un camp semàntic, una pàgina de còmic i un mite per desenvolupar al teu gust, seguint unes pautes o consignes molt flexibles. Està concebut com un Crèdit Variable o una Matèria Optativa que dura un trimestre, o sigui 30 hores, amb dues classes setmanals d’una hora o bé una classe de dues hores seguides cada setmana.

Els participants del curs podran formular consultes, compartir experiències en el fòrum del taller, o bé per correu electrònic, a fi de treure el màxim de profit d’aquestes fitxes. Hi haurà un suport telemàtic per part de la professora del curs.