L’escola, els ordinadors i les TAC. Recursos a Internet per a primària

Professor: Sebastià Capella Priu
Durada: 30 hores

Presentació

En aquest curs pretenem descobrir un seguit de propostes, recursos, idees, activitats… que us serveixin per treballar amb Internet a l’aula amb els vostres alumnes…

Recullo tres reflexions d’un l’escrit d’en Manuel Àrea, Catedràtic de Didàctica i Organització Escolar. Universitat de la Llacuna (Illes Canàries, Espanya), que comparteixo totalment i que són la base en l’elaboració d’aquest curs:

 • Les TICs no tenen efectes màgics sobre l’ensenyament i l’aprenentatge. Amb això vull indicar que no pot creure’s de forma ingènua que pel senzill fet que un docent utilitzi la tecnologia amb els seus alumnes aquests aprendran de forma més motivada, amb major entusiasme i que el seu rendiment augmentarà de forma notable.
 • Quan els ordinadors entren a les aules, el repte i el desafiament a curt i mitjà termini és canviar el model educatiu que es posa en pràctica i això representa un nou model de professionalitat docent.
 • Un professor, avui dia, més que un transmissor de coneixements ha de caracteritzar-se per tutoritzar i guiar el procés d’aprenentatge de l’alumne, és a dir, ha de ser un mediador de la cultura. S’ocuparia de planificar un procés educatiu obert, flexible, amb fonts actuals, variades, clares, motivadores, utilitzant una metodologia interactiva i cooperativa de treball.

La paraula TAC apareix a Catalunya fa uns dos o tres anys per definir activitats per aprendre continguts curriculars amb la informàtica. Des de sempre parlàvem de TIC com Tecnologies de la Informació i la Comunicació, per passar ara a parlar de TAC, Tecnologies de l’Aprenentatge i el Coneixement. I… d’aprendre a fer servir les eines informàtiques , hem passat a usar les eines informàtiques per aprendre continguts.

En les activitats TAC que descobrirem al llarg del curs, veurem de forma implícita el desenvolupament de pràcticament les vuit competències bàsiques:

 • Activitats TAC per desenvolupar la competència lingüística , comunicar-se (conversar, escoltar i expressar-se) oralment, per escrit i amb els llenguatges audiovisuals.
 • D’altres, per treballar la competència matemàtica que implica l’habilitat per comprendre, utilitzar i relacionar els números, les seves operacions bàsiques, els símbols i les formes d’expressió i raonament matemàtic.
 • Exercicis per desenvolupar la competència social i ciutadana que fa possible comprendre la realitat social en què es viu, cooperar, conviure…
 • TACs que poden ajudar a comprendre la societat i el món en què es desenvolupa: competència en coneixement i la interacció amb el mon físic.
 • Aprendre a aprendre, que implica disposar d’habilitats per a conduir el propi aprenentatge.
 • Competència d’autonomia i iniciativa personal, l’adquisició de la consciència i aplicació d’un conjunt de valors i actituds personals.
 • … i lògicament la competència digital, que es desenvolupa a través de la cerca, captació, selecció, registre i processament de la informació.

Objectius

 • Trobar informació a Internet per crear activitats TAC.
 • Donar idees per treballar amb Internet a l’aula.
 • Conèixer diferents activitats educatives a Internet.
 • Possibilitar la participació en diferents activitats educatives a Internet.
 • Donar informació sobre diferents recursos telemàtics útils per al professorat.

Altres informacions

El curs serà pràctic. Els alumnes han de navegar per les pàgines web i crear activitats.