Els Perfils professionals

 El Departament d’Ensenyament porta a terme l’acreditació de perfils professionals per a personal docent funcionari dependent del Departament (en qualsevol situació administrativa) i per a professors interins de la borsa de treball de personal interí docent del Departament (amb serveis prestats).

Els perfils professionals que es poden acreditar són els següents:

  • Lingüístic en llengua estrangera (anglès, francès, italià, alemany) (AICLE)
  • Competència digital docent
  • Atenció a la diversitat dels alumnes
  • Gestió de projectes i serveis de formació professional inicial i/o ensenyaments de règim especial
  • Lectura i biblioteca escolar
  • Immersió i suport lingüístic
  • Educació visual i plàstica
  • Metodologies amb enfocament globalitzat.

Com s’acrediten els perfils?

1. El Departament d’Ensenyament acredita els professors que ja reuneixen els requisits especificats a l’annex 1 de la Resolució ENS/1128/2016 per a cadascun dels perfils professionals, en funció de la informació que consta al registre informàtic de professorat, sense que sigui necessària cap sol·licitud de la persona interessada.

2. Els professors que no obtenen l’acreditació en el procediment automàtic poden fer la sol·licitud als registres del Departament dels serveis territorials i del Consorci d’Educació de Barcelona.

Per a cada perfil professional cal presentar la documentació, segons s’indica, en cada cas, a l’annex 1 de la Resolució ENS/1128/2016.

Quins cursos acrediten perfil?

Des d’aquest aplicatiu podeu consultar les activitats formatives i programes d’innovació educativa que acrediten perfil professional.

És el Departament d’Ensenyament qui duu a terme l’acreditació, de la qual estudia la incorporació de les activitats formatives.

Cursos d’ACTE que han acreditat perfil, extret de l’aplicatiu del Departament

Curs 2017-2018

Curs 2016-2017
A més a més, podeu consultar edicions anteriors a l’aplicatiu del Departament.