Juliol 2018 per a substituts

Tot els cursos oferts per ACTE compten amb el reconeixement del Departament d’Ensenyament (veure codi a la presentació de cada curs) i són vàlids per a:

  • Cobrar el mes de juliol 2018
  • Activar perfils professionals, si s’escau.

La resolució de 7 de juliol de 2017 estableix els criteris per a gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2017-2018.

NORMATIVA GENERAL i PARTICULAR DE L’ESCOLA D’ESTIU

– Hi ha una normativa general que diu que durant el cursos escolar que no es poden fer cursos de més de 10h/ semana. Aquesta normativa no val per a les Escoles d’Estiu.  Cursos reconeguts amb una dedicació horaria concreta pel Departament, són vàlids. Els d’ACTE ho són. Compte amb informacions errònies.

REQUISITS PER TENIR UN NOMENAMENT

– Haver prestat serveis docents, mínim de sis mesos del 2017 i durant abril, maig o juny del 2018 i també almenys d’un dia com a substitut en centres docents públics i serveis educatius dependentes del Departament d’Ensenyament o de Justícia.

– Es rebrà un nou nomenament corresponent a juliol 2017 i durant aquest mes. La dedicació del nomenament serà la que correspongui al major nombre de dies del curs 2017-2018.

– El nomenament comporta participar durant  juliol en formació del Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament o en les reconegudes a l’empar de l’Ordre ENS/248/2012, tret si coincideix amb oposicions a cossos docents.

– Si s’ha participat en el procés per a accedir a cossos docents, no han d’acreditar res.

SOBRE EL CURS PER A OBTENIR UN NOMENAMENT

– Cursar un programa a Catalunya durant aquest juliol, tret de participants a oposicions.

– Els cursos de formació han de tenir un mínim de 10 hores, i en total, acreditar 30 hores.

– S’acreditarà presentant fins al 22 de juny de 2018 als serveis territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona on hi ha hagut el darrer nomenament, una impressió del full “Resum d’inscripcions del curs 2017-2018” a: XTEC  /Les meves activitats

– Presentar als serveis territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona el document acreditatiu de la realització de la formació abans del 30 de setembre de 2018 acreditant que s’ha superat la formació. Accedir a: XTEC / Els meus certificats

-Si no s’acredita abans d’aquesta data la formació de juliol, l’import líquid percebut en la nòmina de juliol tindrà el caràcter de percebut indegudament, per la qual cosa s’emetran cartes de reintegraments i retorn per mitjà de l’ingrés en compte restringit.

– ACTE es reserva el dret d’anul·lar els cursos que no tinguin un mínim d’alumnes exigits pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.